​​เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT
​​เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT
ที่มา
          ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยใช้การสนับสนุนงานวิจัยเป็นกลไกลหลักในการสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทรัพยากรคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) และทุนในการวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายการเพิ่ม GDP ประเทศด้วยกลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมดิิจิทัล บริการสำหรับเมืองอัจฉริยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things, Cloud Technology, Deep Learning & Data Analytics และ Embedded System ด้วยการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Public Private Partnership, PPP)

เงื่อนไขของโครงการ
  1. โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคเอกชน และมีภาคเอกชนร่วสนับสนุนในโครงการ
  1. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี (แบ่งเป็น Phase ละ 1 ปี)

ประเด็นการพัฒนา
เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ทั้งในรูปแบบ Platform, Product และ Service สำหรับ Smart City โดยใช้เทคโนโลยี
  • Internet of Things
  • Cloud Technology
  • Deep Learning & Data Analytics
  • Embedded System

งบประมาณสนับสนุน
  1. ไม่จำกัดงบประมาณต่อโครงการ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหา  
  1. มีภาคเอกชนร่วมทุนสนับสนุนในรูปของเงินสด (In cash) และ In kind รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ

การรับสมัคร
          ผู้ที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ได้ที่ http://bit.ly/2JpYven 
เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ Proposal Management System → https://digitaltrf.com/ 
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล

โทรศัพท์ : 085-9622951, 093-1254163
อีเมล์ : trf.cat.fund@gmail.com
Facebook : facebook.com/DigitalEconomybyTRF/
Line ID : @trf-cat (สำหรับทุน TRF-CAT) 
Line ID : @digital-trf (สำหรับทุนชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล) 
Created with Dropbox Showcase